Általános szerződési feltételek

A Korona Home weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint foglalás elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.

  1. A Szolgáltató adatai:

Név: Korona Home

Dental Home Kft
Cím: 9600 Sárvár, Rákóczi F. u. 73.
Adószám: 22980106-2-18
Telefon: +36 (95) 520-376
+36 (30) 358-7262
E-mail: panzio.korona96@gmail.com
Web: www.korona-home.hu

  1. Általános szabályok:

 Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

  1. Szerződő fél:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban:Felek).
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

  1. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

A Szolgáltató foglalást online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, telefonon vagy a helyszínen személyesen fogad el. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.

 
A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, telefonszámát, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, csomag) pontos megnevezését. A szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, amennyiben a vendég az általa megadott név, telefonszám, e-mail helytelennek bizonyul és a foglalás szándéka nem visszaellenőrizhető. A törléssel megszűnik az elszállásolásra vonatkozó jogigény is.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.  Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult 100 százalék mértékben a le nem töltött szolgáltatás ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

5. A szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban vagy szóban tájékoztatja a szálláshelyet.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, kötbért kell fizetnie, melynek mértéke a megrendelt szolgáltatás teljes összege.
Általános lemondási feltételek: a szolgáltatás lemondása az érkezés időpontja előtt ingyenes. Kivételt képeznek azok a foglalások, melyek a szolgáltatóval szerződésben álló szállásportálokon rögzített lemondási szabályzatban, az ott ismertetett feltételekkel kerültek rögzítésre.

6. Árak

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül a foglalási díjelőleg megfizetéséig szabadon változtathatja.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.korona-home.hu) kerülnek meghirdetésre.

  1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 111:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba, apartman elfoglalása előtt igazolni köteles.
Recepció telefonügyelet: +36-30/358-7262

A szálláshely fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.
A vendég hibájából felróható sérülések miatt a panzió nem vállal felelősséget. A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a szálláshely a vendégre terhelheti.
Amennyiben a Vendég be-és/vagy kijelentkezési ideje a megadott időponttól eltér, azt köteles a recepcióval telefonon, írásban vagy személyesen közölni. A Szolgáltató a Vendég kérését minden esetben szabad kapacitás esetében, esetenkénti felár ellenében teljesíti. Amennyiben nem áll rendelkezésre szabad kapacitás, a Szolgáltató a kérés teljesítésére nem kötelezhető.

  1. Háziállatok, dohányzás

A Szolgáltató szálláshelyére előzetes megbeszélés alapján vihető be háziállat, amelyért felárat kell fizetni.

A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. (kivétel: terasz)
Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 30.000,- Ft extra takarítási díjat számolunk fel. Amennyiben a Vendég bármely költség kifizetését megtagadja és fizetési kötelezettségét elutazásig nem teljesíti, a Szolgáltató rendőri beavatkozás igénybevételére jogosult.

  1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

-  a Vendég a szálláshely biztonsági szabályait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
- a Vendég fertőző betegségben szenved,

-  a Szerződő fél nem teljesíti az előzetesen meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

  1. 10.     Elhelyezési garancia

 

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szolgáltató köteles: A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani.

11.A Szerző fél jogai 

 

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

12.A Szerző fél kötelezettségei

 

A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.

13. A Szerző fél kártérítési felelőssége

 

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni A vendég anyagi felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató tulajdonát képező és átvett használati tárgyak megrongálása ill. elvesztése esetén. Ebbe beletartoznak a szoba berendezési és használati tárgyai, szobakulcs, a recepción kölcsönzött tárgyak, ill. a közös helyiségek/udvari eszközök. A panzió az esetleges károk összegét minden esetben a termék beszerzési árát tartalmazó számlával alátámasztva követelheti.

 

14.A Szolgáltató jogai

 

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 

15.A Szolgáltató kötelezettsége

 

A Szolgáltató köteles: a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.

16.A Szolgáltató kártérítési felelőssége

 

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.


Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.

 

A parkoló igénybevétele a Vendég kockázatára történik, a Szolgáltató a parkolóban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

 

17.Adatvédelem

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

18.Vis major

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerzédésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

19.A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.


A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette. A Vendéget kötelezettségei alól az Általános Szerzédési Feltételek nem ismerete, illetve figyelmen kívül hagyása nem mentesíti fel.

Miért a Korona Home szálláshelyet válassza?

Gyógyfürdőtől 50 méterre

Svédasztalos reggeli az árban

Ingyenes, zárt parkoló az udvaron

Ingyenes WIFI a panzió egész területén

Kérdése van? Megválaszoljuk!

Nem találja amit keresett?

Nem kapott minden kérdésére választ?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Korona csomagok

Bízza ránk pihenésének a megszervezését!

Csomagban olcsóbban!

Válasszon csomagjaink közül!